טקסטים מן המקורות

א. טקסטים מן המקורות
פריט אחד מארבעה אלה:
1 .בראשית לז, מה
2 .רות א-ד
3 .משלי
;22 ,13 ,9 כב; 13 כא; 13 ,4 כ; 24 יט; 13 יח; 15 ,11 ,10 ,3 יב; 8 יא; 26 ,5 ,1 י; 14 ,13 ג; 9 ,8 א
28-24 ל; 2 כט; 19 כח; 15-13 ,5-4 כו; 12 כה; 34-30 כד
4 .מסכת אבות
פרק א, משניות: ז, י, יד, טו
פרק ב, משנה: ה
פרק ד, משניות: א, ב, ה, יב, יד, כ